09356566197
انتشارات دانش محام
02632734447
سبد 0

فروشگاه الکترونیکی

52 محصول در علوم ورزشی و تربیت بدنی یافت شده

مرتب سازی :
بعد از اتمام خرید روی سبد خرید کلیک کنید
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  جدیدترین ترم ها (ترم اخیر)
  تشریح تست ها و نکات
  ١٢٢٠۴٧٩
  کد محصول : ١٢٢٠۴٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٣١٧۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۴٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین زندگی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۶۵٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حفظ جزء 30 قرآن کریم
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دانش خانواده و جمعیت (اخلاق خانواده)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٢٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٣٢١٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فارسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١١۴١١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فلسفه اخلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  ١٢١٨٨٠٨
  کارآفرینی
  کد محصول : ١٢١٨٨٠٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کلیات حقوق شهروندی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش 1 (تربیت بدنی 2)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 777776666
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شناخت محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215487
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215281
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اصول و روش شناسی تمرین
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215470
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ایمنی و بهداشت فردی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215281
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آسیب شناسی ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215219
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمادگی جسمانی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215484
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمادگی جسمانی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215455
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آمار و ریاضی در علوم ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215457
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آناتومی انسان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215250
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بدمینتون 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215264
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بدمینتون 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215236
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  بسکتبال 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215461
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تاریخ تربیت بدنی و ورزش
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215460
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تغذیه ورزشی و کنترل وزن
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215242
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تنیس روی میز 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215265
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تنیس روی میز 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215473
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حرکات اصلاحی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215463
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حرکت شناسی ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215223
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دو و میدانی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215239
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دو و میدانی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215240
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  رشد حرکتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215471
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش تحقیق در علوم ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215246
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ژیمناستیک 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215256
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ژیمناستیک 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215464
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215227
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شنا 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215241
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شنا 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215485
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فعالیت بدنی و تندرستی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215482
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فوتبال/ فوتسال 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215222
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فیزیولوژی انسان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215230
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فیزیولوژی ورزش
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215255
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کشتی 1 برادران
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215480
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی استعدادیابی ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215466
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی کار آفرینی و اشتغال زایی ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215459
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی مدیریت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215456
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215483
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون خارجی در علوم ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215462
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215479
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215486
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مدیریت سازمان های ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215472
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مقدمات جامعه شناسی ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215465
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مقدمات روانشناسی ورزشی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215458
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مقدمات مکانیک حرکت انسان
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215235
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  هندبال 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215233
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  والیبال 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215257
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  والیبال 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215248
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش معلولین
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215477
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش ها و بازی های بومی و سنتی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215469
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش های آبی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1215272
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش های رزمی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 453
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فعالیت موزون 1
محتوا
اطلاعیه
اگر پس از پرداخت وجه، اختلالی در سامانه ایجاد و مبلغ از حساب شما کسر گردید، این مشکل از سایت بوده و کارشناسان در حال رفع می باشند. ولی فاکتور شما در سامانه به طور صحیح ثبت شده و کتاب ها ارسال می گردد.

*در صورت عدم موفقیت در خرید، می توانید دروس و آدرس پستی خود را به شماره 09356566197 ارسال نمایید.