09356566197
انتشارات دانش محام
02632734447
سبد 0

فروشگاه الکترونیکی

66 محصول در حقوق یافت شده

مرتب سازی :
بعد از اتمام خرید روی سبد خرید کلیک کنید
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اخلاق اسلامی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠٨٨٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ارزش های دفاع مقدس
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  جدیدترین ترم ها (ترم اخیر)
  تشریح تست ها و نکات
  ١٢٢٠۴٧٩
  کد محصول : ١٢٢٠۴٧٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٣١٧۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۴٣٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین زندگی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تربیت بدنی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠٣٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  تفسیر موضوعی نهج البلاغه
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٢٠۶۵٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حفظ جزء 30 قرآن کریم
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢٣٣٠۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  دانش خانواده و جمعیت (اخلاق خانواده)
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٢٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  زبان عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١٣٢١٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فارسی عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١١۴١١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  فلسفه اخلاق
 • افزوده شد به سبد خرید
  ١٢١٨٨٠٨
  کارآفرینی
  کد محصول : ١٢١٨٨٠٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کارآفرینی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کلیات حقوق شهروندی
 • افزوده شد به سبد خرید
  بانک سؤالات امتحانی پیام نور
  تا ترم اخیر (جدیدترین سوالات)
  تشریح حل سؤالات تستی و تشریحی به طور کامل
  کد محصول : ١٢١۵۴٢٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ورزش 1 (تربیت بدنی 2)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 777776666
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  شناخت محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223060
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  ادله اثبات دعوی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223043
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین دادرسی کیفری1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223049
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین دادرسی کیفری 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223026
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین دادرسی مدنی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223042
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین دادرسی مدنی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223053
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  آیین دادرسی مدنی 3
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223261
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  پزشکی قانونی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223033
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 350,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  جرم شناسی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223227
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق اداری 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223035
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق اداری 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223221
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق اساسی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢٣٢
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق اساسی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢٣٢
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق اساسی 3
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223228
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 400,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق بشر در اسلام
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 12230633
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق بیمه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223044
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق بین الملل خصوصی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223052
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق بین الملل خصوصی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223220
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق بین الملل عمومی1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢٣١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق بین الملل عمومی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223223
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢٢٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق تجارت 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۴٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق تجارت 3
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۴٧
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق تجارت 4
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223062
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق تطبیقی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223051
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق ثبت
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۵٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق جزای اختصاصی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۵١
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق جزای اختصاصی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶٠
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق جزای اختصاصی 4
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223225
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق جزای عمومی 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223024
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق جزای عمومی 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223028
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق جزای عمومی 3
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۶٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق دریایی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۴٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق رسانه
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223055
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق سازمان های بین الملل
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۴۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق فضای مجازی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223045
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق کار
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۵٣
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق مالکیت فکری
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۴۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق محیط زیست
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223222
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجورین
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223226
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت
 • افزوده شد به سبد خرید
  1223032
  کد محصول : 1223032
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223039
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۴٩
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق مدنی 5
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223047
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت (الف)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223054
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  حقوق مدنی 7 عقود معین قسمت (ب)
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223262
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  داوری بین المللی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۵۵
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  روش تحقیق
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۵۶
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  قواعد فقه 1
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : ١٢٢٣٢۵٨
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  قواعد فقه 2
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223038
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  کیفر شناسی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212350
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون حقوق (1) حقوق خصوصی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212351
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 550,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون حقوقی (2) حقوق جزایی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212352
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون حقوقی (3) حقوق عمومی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1212353
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 500,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون حقوقی (4) حقوق بین الملل
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1220754
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون فقه (1) فقه معاملات
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1220755
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون فقه (2) فقه خانواده
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1220756
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون فقه (3) حقوق عمومی و بین الملل
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1220757
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  متون فقه (4) فقه جزایی
 • افزوده شد به سبد خرید
  کد محصول : 1223218
  سازنده : سازنده تست
  مبلغ : 600,000 ريال
    
  اضافه به سبد
  مقدمه علم حقوق
محتوا
اطلاعیه
اگر پس از پرداخت وجه، اختلالی در سامانه ایجاد و مبلغ از حساب شما کسر گردید، این مشکل از سایت بوده و کارشناسان در حال رفع می باشند. ولی فاکتور شما در سامانه به طور صحیح ثبت شده و کتاب ها ارسال می گردد.

*در صورت عدم موفقیت در خرید، می توانید دروس و آدرس پستی خود را به شماره 09356566197 ارسال نمایید.